Vedtægter for Foreningen Consentio

§1 - Foreningens navn og hjemsted

​​Foreningens navn er Consentio

Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2 - Foreningens formål

​​Foreningens formål er, at:

 • arbejde for at styrke og forbedre etablerings- og driftsvilkår for private og offentlige tilbud, der arbejder med at udbyde den særligt tilrettelagt 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
 • arbejde for en bæredygtig udvikling af ovennævnte tilbud.
 • formidle foreningens arbejde til offentlige og private instanser.

§3 - Formålets opfyldelse

​​Formålet opfyldes ved:

 • at søge indflydelse via dialog på politik og lovgivningsarbejdet lokalt, regionalt og nationalt, herunder at fastholde høringsret overfor det offentlige.
 • oplysnings- og konsulentbistand fra foreningen til medlemmerne, f. eks. gennem netværksorganisering, konferencer og temadage
 • oprettelse af et sekretariat, der kan betjene foreningens medlemmer i principielle spørgsmål, når der er oparbejdet økonomisk grundlag herfor.
 • at arbejde for udvikling, dokumentation og formidling af arbejdet med uddannelsesforløb for borgere med særlige behov.
 • samarbejde primært med nationale, men også med internationale organisationer med samme eller lignende formål

§ 4 - Medlemskab af foreningen

​​Som medlemmer af foreningen kan optages private og offentlige tilbud, der udbyder den særligt tilrettelagt 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og som arbejder for foreningens formål og som accepterer dens vedtægter.

​Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Hvis særlige grunde taler herfor kan et flertal af bestyrelsens medlemmer afvise indmeldelsen.

​Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, ved eksklusion eller ved foreningens opløsning.

​Bestyrelsen drager omsorg for at føre behørigt medlemskartotek.

​Medlemsskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

​​

Generalforsamlingen fastsætter efter forslag fra bestyrelsen de nærmere regler vedrørende kontingentbetaling, herunder kontingen­tets størrelse.

​​

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal blandt de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser der følger af medlemsskabet eller som handler til skade for foreningen.

​​

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent slettes dog uden videre.

Generalforsamlingen:

§ 5

​Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

​Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

​Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemssteder, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

​Intet medlem kan afgive mere end én stemme.

​Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

​Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes - hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter - ved simpelt flertal.

​Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst 1/10 af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.

​Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

§ 6

​​Ordinær generalforsamling, der afholdes i okstober eller november, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

 1. ​Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget for det kommende år, og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

​Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsam­lingen afholdes.

§ 7

​​Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller foreningens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

​Bestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 8 - Bestyrelsen

​Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

​Bestyrelsesvalg sker på generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt der er opstillet flere end 7 kandidater, afholdes der skriftlig afstemning. Stemmesedlerne til bestyrel­sesvalget skal, for at være gyldige, i prioriteret rækkefølge være påført et antal navne svarende til det antal medlemmer, der skal vælges.

​De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Der vælges mindst 2 suppleanter.

​Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 9

​Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første bestyrelsesmøde med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

​Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det fornødent, dog mindst 1 gang i henholdsvis 1. og 2. halvår. Såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder om det skal der afholdes bestyrelsesmøde.

​Bestyrelsesformanden indkalder med dagsorden den øvrige be­styrelse.

​Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

​Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

​Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra bestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.

​Beslutninger om indstilling til generalforsamlingen om ændring af nærværende vedtægter og opløsning af foreningen skal i be­styrelsen vedtages med min. 3/4 dels flertal.

​Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de til­stedeværende bestyrelsesmedlemmer.

​​

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden

§ 10

​​Bestyrelsen påser,

 • ​at foreningens drift er i overensstemmelse med formålet.
 • at de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres, samt påser,
 • at foreningen drives i overensstemmelse med det på generalforsam­lingen vedtagne budget.

§ 11

​​Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Konkrete udgifter kan dog godtgøres, såfremt de er budgetteret i foreningens regnskab.

§ 12 - Tegningsregler

​​Bestyrelsen meddeler de nødvendige post- og bankfuldmagter til de personer, der forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.

​Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

​Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 13 - Foreningens formue

​​For foreningen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

§ 14

​​Foreningen kan både ansætte fremmed, lønnet arbejdskraft samt indgå aftaler vedrørende køb, salg, leje, lån m.v.

§ 15 - Regnskab

​Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

​Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.

​Regnskabet skal være afsluttet senest den 30. april. Regnskabet fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse og efterfølgende til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

§ 16 - Vedtægtsændringer

​​Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages efter bestyrel­sens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal blandt de fremmødte til generalforsamlingen.

§ 17 - Opløsning

​Beslutningen om opløsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på en generalforsamling, der er indkaldt med foreningens opløsning som dagsordenspunkt.​

§ 18

​​Opløses foreningen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde en anden forening/fond eller selvejende institution, som arbejder ud fra et formål, der stemmer overens med foreningens eller er nært beslægtet hermed.

§ 19

​​Således vedtaget på den stiftende generalforsamling september 2011. Seneste vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen den 11. september 2014.

Hvem er vi:

Consentio er en forening som har  stor tilslutning af medlemmer samt mange opgaver både på politisk niveau og i forhold til tiltag og arrangementer.

Vi kæmper for at få en bæredygtig STU gennem dialog og samarbejde. Consentio har til opgave at sikre kvalitet og udvikling, fair drifts- og rammevilkår for udbydere i et sundt samfundsøkonomisk perspektiv.

Kontakt os:

Foreningen Consentio

CVR: 34562946

Arvikavej 4

7800 Skive

maps Find vej her

mobil Telefon: 29 85 29 88

mobil Mobil: 20 96 29 07

mail E-mail: kontakt@stuforeningen.dk